Algemene voorwaarden

Onderstaand vind je de Algemene Voorwaarden die gelden bij Olemine Yin Yoga, Zenmeditatie en Coaching

Yin Yoga

Algemene

 • Door het boeken van de yogales via olemine.nl gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 • De wederpartij van Olemine is de cursist. Een cursist is ieder natuurlijk persoon wie zich deelneemt aan een door Olemine verzorgde yogales.
 • Het deelnemen aan alle lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Olemine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de yoga.
 •  Elk cursist is verplicht lichamelijke klachten, blessures, zwangerschap en/of condities bij aanvang van de les te melden aan de docent.
 • Olemine is niet aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van cursist. Cursist vrijwaart Olemine voor aanspraken van derden.

Rittenkaart

 • De eerste les, proefles, is gratis. Geldende opties voor rittenkaarten en tarieven vind je op olemine.nl. De prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 • De rittenkaarten zijn oneindig geldig. Bij verhuizing of blessure kan het resterende ritten tegoed terug betaald worden. Neem dan even contact op mail@olemine.nl
 • De betaling voor rittenkaarten gaat via online betaalverzoek. Na de (gratis) proefles kan de cursist aangeven welke rittenkaart zij/hij kiest. Daarna wordt het betaalverzoek gestuurd. Het voldoen van het betaalverzoek geeft de cursist een recht de rittenkaart te gaan gebruiken.
 • De gebruikte ritten worden door Olemine wekelijks bijgehouden in een aparte Excel administratie op basisvan Calendly boekingen. Als de rittenkaart gebruikt is, wordt de cursist geïnformeerd via WhatsApp/sms.
 • Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten.
 • Olemine heeft het recht om de tarieven te wijzigen. Een prijswijziging wordt door Olemine de maand voorafgaand aan cursisten meegedeeld en geldt vanaf de volgende aangeschafte rittenkaart.

Een les boeken/ Afmelden

 • Een yogales kan via olemine.nl geboekt worden.  De boekingen worden per les vastgelegd in de boekingsapplicatie Calendly.
 • De cursist kan flexibel per week per keer kiezen als er plekken vrij zijn. Tijdens het boeken zijn de resterende plekken te zien in Calendly. Als er op de dag van de les uiterlijk om 18uur minimaal 2 cursisten hebben aangemeld, gaat de les door. Olemine behoudt zich het recht om een les te laten vervallen bij minder dan 2 aanmeldingen.
 • Bijafmelding tot 2 uurvoor een les wordt er geen rit in rekening gebracht. Afmelden van de les gebeurt via Calendly of via een persoonlijke WhatsApp/sms bericht aan Kaia Hannolainen.
 • In het boeking applicatie Calendly is te zien welke lessen vervallen in verband met vakantie en feestdagen. Dan zijn die lessen niet te boeken.Over vakanties en andere bijzondere omstandigheden wordt ook apart gecommuniceerd via WhatsApp groep/email.

Zen Meditatie Cursus, lessen

Algemene

 • Door het betalen van de betaalverzoek voor de zen meditatiecursus van Olemine gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 • De wederpartij van Olemine is de cursist. Een cursist is ieder natuurlijk persoon wie zich deelneemt aan een door Olemine verzorgde yogales.
 • Het deelnemen aan alle lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Olemine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de yoga.
 • Elk cursist is verplicht lichamelijke klachten, blessures, zwangerschap en/of condities bij aanvang van de les te melden aan de docent.
 • Olemine is niet aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van cursist. Cursist vrijwaart Olemine voor aanspraken van derden.

Cursus

 • De cursus bestaat van 5 lessen die in overleg worden ingepland.
 • Bijafmelding tot 24 uurvoor een les worden er geen kosten inrekening gebracht. Afmelden van de les gaat via email/telefonisch aan Kaia Hannolainen.
 • Bij afmelding binnen 24 uur voor een les wordt het bedrag van een losse les in rekening gebracht.

Coaching

1. Begrippen

1.1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Olemine.
1.2. Olemine: Kaia Hannolainen, handelend als opdrachtnemer.
1.3. Partijen: Opdrachtgever en Olemine.
1.4. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door Olemine aangeboden diensten.
1.5. De overeenkomst: de afspraken tussen de opdrachtgever en Olemine.
1.6. Aanvang: het uur waarop de overeengekomen activiteit volgens de geaccordeerde overeenkomst aanvangt.

2. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Olemine partij is.
2.2 Opdrachtgever verklaart zich door accordering overeenkomst met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.
2.3 Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever de overeenkomst met Olemine, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarde is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever of klant.

3. Vertrouwelijkheid

3.1 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
3.2 Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie als mede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
3.3 De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

4. Offertes

4.1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan niet schriftelijk door de wederpartij binnen 7 werkdagen is afgewezen.
4.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
4.3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

5. Totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Olemine

5.1. Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst voor coaching of begeleiding biedt Olemine de opdrachtgever / deelnemer de mogelijkheid tot een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek van maximaal 1 uur is gratis.
5.2. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Olemine komt tot stand wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte Olemine heeft bereikt, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.

6. Annulering door Opdrachtgever

6.1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.
6.2A. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
6.2B. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
6.3. Als Opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

7. Annulering door Olemine

7.1 Olemine behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken voor de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte, overmacht of dringende persoonlijke omstandigheden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever.
7.2 Olemine is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met Opdrachtgever tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever de door Olemine gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Olemine.
7.3 Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat Opdrachtgever niet uitzijn overeengekomen financiële verplichtingen.

8. Uitvoeringvan de overeenkomst

8.1 Olemine voert de overeenkomsten uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid en het vakmanschap die van haar mag worden verwacht. De overeenkomst houdt géén resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.
8.2. Olemine geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. De coach ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de deelnemer, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzicht vergroting en gewaarwording van de deelnemer te ondersteunen. De deelnemer blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedragen de consequenties daarvan. Olemine is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de deelnemer.
8.2. Olemine behoudt zich het recht voor de afgesproken coachingsdoelen in het belang van het traject te wijzigen of aan te vullen. Mocht het traject daardoor of door andere onvoorziene omstandigheden uitlopen dan worden in overleg met alle betrokken partijen nieuwe afspraken gemaakt over de verlenging van het traject.

9. Betaling

9.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
9.2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5 % per maand.
9.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening inde eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaatsvan opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt deopdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Deelname aan coaching van Olemine geschiedt op eigen risico.
10.2 De aansprakelijkheid van Olemine reikt niet verder dan het door Opdrachtgever betaalde factuurbedrag.
10.3 Olemine is niet aansprakelijkheid voorschade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
10.4 Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, softwarebestanden, mediahulpmiddelen en voertuigen veroorzaakt is Olemine niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Olemine.
10.5 Olemine is niet aansprakelijk voorschade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid ineen aan Olemine ter beschikking staande onroerende zaak.
10.6 Opdrachtgever vrijwaart Olemine vooraanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.
10.7 Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door Olemine is uitgesloten.

11. Intellectuele eigendom

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grondvan de Auteurswet.
11.2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever/ deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
11.3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14. Klachten en geschillen

14.1. Olemine is lid van de LVSC (Beroepsvereniging voor Coach, Supervisor en Organisatiebegeleider) en conformeert zich aan de gedragscode en klachtenregeling van deze organisatie.
14.2 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Olemine waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.
14.3 Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en Olemine gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van Olemine bevoegd zijn.
14.4 Alle geschillen als hiervoor bedoeld zullen eerst aan een in gemeenschappelijk overleg aan te wijzen mediator worden voorgelegd.

Wij gebruiken cookies. We kunnen deze plaatsen voor analyse van onze bezoekersgegevens, om onze website te verbeteren, gepersonaliseerde inhoud te tonen en om u een geweldige website-ervaring te bieden. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken opent u de instellingen. Privacyverklaring

Cookie voorkeuren

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. Hieronder kunt u aangeven welke soorten cookies u wilt laten plaatsen op uw computer. Lees hier onze privacystatement
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door de basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveildigde gedeelten van de website mogelijk te maken.
Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op de individuele gebruiker.
Personalisatie cookies die de vormgeving van de website aanpassen naar jouw voorkeuren, waaronder bijvoorbeeld de taal.
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.